Swami Paramarthananda
  
  

VEDANTA VIDYARTHI SANGHA
Sriram Apts., 80, St. Mary's, Chennai - 600 018. ': 2499 7459
Email: yogamalika@ymail.com
REGULAR CLASSES IN ENGLISH
(BY SWAMI PARAMARTHANANDA)

VENUE DAYS TIME SUBJECT

Vivekananda Vidyalaya
U-6, Anna Nagar

Mondays 7:00 a.m. to 8:00 a.m. Upanishads

SANKARALAYAM
66, Mayor V.R.Ramanathan Road
Chetput, Chennai - 600031

Mondays
Tuesdays
11:00 a.m. to 12:00 noon
11:00 a.m. to 12:00 noon
Upanishads
General Texts

Bala Vidya Mandir
IV Main Road
Gandhi Nagar, Adyar

Saturdays
Sundays
6:00 p.m. to 7:00 p.m.
6:00 p.m. to 7:00 p.m.
Pancadasi
Bhagavadgita

Asthikasamjam
Venus Colony, 1st Street
Alwarpet

Fridays
Saturdays
Sundays
7:00 a.m. to 8:00 a.m.
7:00 a.m. to 8:00 a.m.
7:00 a.m. to 8:00 a.m.
Gita-bhashyam
Vicharasagara
Upanishads

Samskrita Bharati
5, 7th Street,
Dr. Radhakrishnan Road
Mylapore

Fridays 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Upanishads - bhashyam
All are Welcome
Copyright 2006 vedantavidyarthisangha.org. All rights reserved. Mistletoe